ที่ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้ง เกม คาราโอเกะ เช่า จำหน่าย ภาพยนตร์
เลขที่ หมู่ ถนน ตำบล อำเภอ
1 น.ส.ลำแพน  อรุณศรี ลำแพน 121/6 1   ขุนฝาง เมือง 1      
2 น.ส.นันทิกา  ถึกนิล มาร์คเน็ต  127/20 3   คุ้งตะเภา เมือง 1      
3 น.ส.สุมาลี  เชียงรอด แชมป์อินเตอร์เน็ต 137/1 6   คุ้งตะเภา เมือง 1      
4 น.ส.อัจฉรา  ดีพร้อม คอมพ์เซอร์วิส 189/1 5   คุ้งตะเภา เมือง 1      
5 นางฐิติภรณ์  ทองกระสัน ยีนส์ออนไลน์ 62 1   คุ้งตะเภา เมือง 1      
6 นายธีระศาสตร์  พรหมน้อย ไอยรา อินเตอร์เน็ต คาเฟ่  29/6 4   คุ้งตะเภา เมือง 1      
7 นายอนุวัฒน์ สวนแย้ม เชียร์เน็ต 147 3   คุ้งตะเภา เมือง 1      
8 นางละอองทพย์  พันแพง เอ แอ็ด คอมพิวเตอร์เซอร์วิส 216/3 1   งิ้วงาม เมือง 1      
9 นายวินัย  กิจวิวัฒนาการ แพนซิลคอมพิวเตอร์ 223/2 13   งิ้วงาม เมือง 1      
10 นายสืบสินธุ์  อินทรปัญญา เกมส์ 154 4 ย่านศิลาอาสน์ งิ้วงาม เมือง 1      
11 นายสุเทพ  แก้วใจ แก้วใจออนไลน์ดอทคอม 62 5   งิ้วงาม เมือง 1      
12 นายเสน่ห์  ริตเพ็ชร สีสูบคอม 189 3   งิ้วงาม เมือง 1      
13 ร.ต.ลักษณ์พล ดิลกโศภณ ข้าวโอ๊ตเกมส์ 295/2 2   ด่านนาขาม เมือง 1      
14 นางทวี  เรืองมั่น ยูฟ่าเกมส์  31/3 8   ด่านแม่คำมัน เมือง 1      
15 น.ส.นันทาพร  พึ่งศรี พิ้งค์เน็ต 436/60 6   ท่าเสา เมือง 1      
16 นางธนิดา  พูลทวี สองพี่น้องอินเตอร์เน็ต 137/2 3 ซอย 14/1 ท่าเสา เมือง 1      
17 นางเสาวนีย์  วรรณโชติผาเวช เสาวนีย์ เน็ท เกมส์ 14/5 5   ท่าเสา เมือง 1      
18 นายสมมาศ  มัทมะแก่นทราย น้องต้อมดอทคอม 64/5 9 ซอยบ้านหนองหิน ท่าเสา เมือง 1      
19 นายสิทธิชัย  คมอาวุธ ซี.เน็ต  106/4 3   ท่าเสา เมือง 1      
20 น.ส.ธัญญา มูลแก่น น.ส.ธัญญา มูลแก่น 193/4 3   ท่าเสา เมือง 1      
21 จ.ส.ต.ชัยวัฒน์  ศรีการะเกตุ เอ็ม แอนด์ วาย  1/15   เจษฎาบดินทร์ ท่าอิฐ เมือง 1      
22 จ.ส.ต.ชัยวัฒน์  ศรีการะเกตุ ศรีแท่นทองอินเตอร์เน็ต 19/48   เจษฎาบดินทร์ ท่าอิฐ เมือง 1      
23 จ.ส.ต.อภัย หมื่นยุทธ ด๋อย ดอท คอม  71/8   เจษฎาบดินทร์  ท่าอิฐ เมือง 1      
24 น.ส.กัญญาภัค  คำแสง น้องมิลค์คอมพิวเตอร์  17/13   เจษฎาบดินทร์เหนือ ท่าอิฐ เมือง 1      
25 น.ส.กัลย์ณัชชา  เปล่งสุริยกาญจน์ เอทีเอ็ม ดอทคอม 294/5   บรมอาสน์ ท่าอิฐ เมือง 1      
26 น.ส.จงถนอม  หิรัญดิษฐ์ เอ็กพลอเรอร์  8/2   เจริญบัณฑิต ท่าอิฐ เมือง 1      
27 น.ส.ทิพวัลย์ วรรณโชติผาเวช โค เค เน็ท  120/73   อินใจมี ท่าอิฐ เมือง 1      
28 น.ส.ธัญลักษณ์  ภูมรนภรณ์ ห้างฟรายเดย์ 172   บรมอาสน์ ท่าอิฐ เมือง 1      
29 น.ส.ธัญลักษณ์  ภูมรนภรณ์ ห้างโลตัส 2   ศรีชาววัง ท่าอิฐ เมือง 1      
30 น.ส.นันทนา  สุขนวน อินทนา 96   เจษฎาบดินทร์ ท่าอิฐ เมือง 1      
31 น.ส.นุชนาฎ  ขำคง เอ็นทูบีดอทเน็ต 146/140   อินใจมี ท่าอิฐ เมือง 1      
32 น.ส.ปิ่นฑนา ดวงสมบัติ นั่งเล่น Internet 146/4   อินใจมี ท่าอิฐ เมือง 1      
33 น.ส.ปิยาภรณ์  สุขดี วินมิ่ง 65/3   เจษฎาบดินทร์เหนือ ท่าอิฐ เมือง 1      
34 น.ส.แฟนต้า  ผาก้อน แฟนต้าการค้า  14/1     ท่าอิฐ เมือง 1      
35 น.ส.ภัชชิตา  กำรีราษฎร์ ภัชชิตา 35/171   เจริญธรรม ท่าอิฐ เมือง 1      
36 น.ส.มาลา  อ่อนขำ เอ็มแอนด์อาร์ 61/10   เจษฎาบดินทร์เหนือ ท่าอิฐ เมือง 1      
37 น.ส.ยุภารัตน์  อันชำนาญ แมนยูเกมส์ 108   เจษฎาบดินทร์ ท่าอิฐ เมือง 1      
38 น.ส.ศิริพร  สุพรรณโชติ ยู เอฟ โอ เน็ต  175/1   สำราญรื่น ท่าอิฐ เมือง 1      
39 น.ส.สุนทรี นารีวรรักษ์ ออเร้นจ์ออนไลน์ 65/1   เจษฎาบดินทร์ ท่าอิฐ เมือง 1      
40 น.ส.สุนิศา  เอื้องมงคล ยูนิคอมแอนด์อินเตอร์เน็ตค่าเฟ่ 65/8   เจษฎาบดินทร์เหนือ ท่าอิฐ เมือง 1      
41 น.ส.อนิล  พลศรีสุทธิกุล อินดี้ คาเฟ่ 133   สุขเกษม ท่าอิฐ เมือง 1      
42 นางกาญจนา อุสาหะกานนท์ คลาสสิค  57/9   สำราญรื่น ท่าอิฐ เมือง 1      
43 นางกาญจนีย์  พิมลศรี เจ เค อินเตอร์เน็ตแอนด์เกมส์ 120/14   อินใจมี ท่าอิฐ เมือง 1      
44 นางชุติกาญจน์  บัลลังค์นาค เดอะ เลิฟ เคส 3//14   ศรีอุตรานอก ท่าอิฐ เมือง 1      
45 นางนุชนารถ  ศิริวัฒน์ ฟรีทาร์ม  20/5   เจษฎาบดินทร์ ท่าอิฐ เมือง 1      
46 นางพนิดา  มั่นเล็ก ต้นหนุน เน็ต 120/21   อินใจมี ท่าอิฐ เมือง 1      
47 นางรัตวัน  เล็กวิไล กิ๊กเกมส์ 274/15   สำราญรื่น ท่าอิฐ เมือง 1      
48 นางลินดา  ขันสาวดี โอ.ดี.คอม  15/18-19   เจษฎาบดินทร์เหนือ ท่าอิฐ เมือง 1      
49 นางศศิมา  รัตน์ทวีป เกมเมอร์โซน  4/22   พาดสนามบิน ท่าอิฐ เมือง 1      
50 นางสนม  คำทิพย์ คุณครูอินเตอร์เน็ต 531/23   อินใจมี ท่าอิฐ เมือง 1      
51 นางสุกัญญา  ชีพธรรม บีทีสเปเชียล ออนไลท์  15/9   เจษฎาบดินทร์ ท่าอิฐ เมือง 1      
52 นายกมล  หมื่นยุทธ ออนไลน์อินเตอร์เน็ต  19/4   เจษฎาบดินทร์  ท่าอิฐ เมือง 1      
53 นายคงเดช  เอมเอี่ยม คงเดช เอมเอี่ยม  71/2   สมานมิตร ท่าอิฐ เมือง 1      
54 นายจเร  แสงทอง ฮาเลลูยา 146/116   อินใจมี ท่าอิฐ เมือง 1      
55 นายจีรวิชญ์  จันทร์เที่ยง เอ แอนด์ เอ็ม อินเตอร์เน็ต  17/3   เจษฎาบดินทร์ ท่าอิฐ เมือง 1      
56 นายชาญชัย  ขำฉา คุณชาญชัย 392   สำราญรื่น ท่าอิฐ เมือง 1      
57 นายชาญชัย  โอวาสิทธิ์ อีซีเน็ต  11/24   อินใจมี ท่าอิฐ เมือง 1      
58 นายโชติ  เพ็งแสงทอง ปอโค๊กออนไลน์ 28   ศิลาอาสน์ ท่าอิฐ เมือง 1      
59 นายณรงค์  แตงริด บี.บี.เน็ต 270/20   อินใจมี ท่าอิฐ เมือง 1      
60 นายณัฐพงศ์  เดือนหงาย เอ็ม เจ อินเตอร์เน็ต 146/82   อินใจมี ท่าอิฐ เมือง 1      
61 นายณัฐพล  ส่งมณี ฮิพฮอพ คอฟฟี่  120/27   อินใจมี ท่าอิฐ เมือง 1      
62 นายทวีชัย  เตชนะนนท์ ศูนย์สันทนาการสื่อศึกษา 2 บริเวณในห้างโลตัส   ศรีชาววัง ท่าอิฐ เมือง 1      
63 นายธรรมนุญ  กรเพ็ชร เดอะเน็ท  65/5   เจษฎาบดินทร์ ท่าอิฐ เมือง 1      
64 นายธัญญพงศ์  เปล่งสุริยกาญจน์ เน็ตโต 96   เจษฎาบดินทร์เหนือ ท่าอิฐ เมือง 1      
65 นายนัทพงศ์  เล็กอุทัย เอ็นจอยอินเตอร์เน็ต 112   สุขเกษม ท่าอิฐ เมือง 1      
66 นายประกิต  ยศสุวรรณ ลัคกี้ไซเบอร์เน็ต 638   สำราญรื่น ท่าอิฐ เมือง 1      
67 นายประทีป  สิทธิอาจณรงค์ ที แอนด์ เอ็น  1/16-17   เจษฎาบดินทร์เหนือ  ท่าอิฐ เมือง 1      
68 นายประพนธ์  ตันสิงห์ ฮาราจูกุ 2   ศรีชาววัง ท่าอิฐ เมือง 1      
69 นายปิรวรรต  จันทร์กวี สปิริต เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  7/6   เจษฎาบดินทร์ ท่าอิฐ เมือง 1      
70 นายพงศ์เดช โอวาสิทธิ์ ไฮเบอเน็ต 66   แปดวา ท่าอิฐ เมือง 1      
71 นายรัฐภูมิ  วงศ์เมือง ไฮสปีด อินเตอร์เน็ต 274/25   สำราญรื่น ท่าอิฐ เมือง 1      
72 นายราเชนทร์  คุปรัตน์ โบ๊ตเน็ท 46   ย่านศิลาอาสน์ ท่าอิฐ เมือง 1      
73 นายรุ้ง  สุขเกษม คอนเน็ต  6/52   เจษฎาบดินทร์  ท่าอิฐ เมือง 1      
74 นายวิเชียร จตุรภัทรชัย เวิลด์เน็ต 131/30   ซอยโพทิพย์ ท่าอิฐ เมือง 1      
75 นายวีรวิชญ์  จันทร์เที่ยง เอแอนด์เอ็มอินเตอร์เน็ต 17//3   เจษฎาบดินทร์เหนือ ท่าอิฐ เมือง 1      
76 นายสมภพ  เผือกเขียว ร้านดราก้อน สาขาฟรายเดย์ 172   บรมอาสน์ ท่าอิฐ เมือง 1      
77 นายสราวุธ  ทองประเสริฐ นิพเน็ท 162   อินใจมี ท่าอิฐ เมือง 1      
78 นายสุเรนทร์  สุนทรารัณย์ ไฮ-เน็ตเวิร์ค 61/12   เจษฎาบดินทร์เหนือ ท่าอิฐ เมือง 1      
79 นายอนันท์  เรือนปัน เกมโซน  131/133   บรมอาสน์ ท่าอิฐ เมือง 1      
80 นายอภิรมย์  เหลี่ยมมงคล จีเน็ต 8//42   เจษฎาบดินทร์ ท่าอิฐ เมือง 1      
81 นายอรุณศักดิ์  คำอ้ายกาวิน บ.ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 110   เจษฎาบดินทร์เหนือ ท่าอิฐ เมือง 1      
82 นายอาคม  วิไลรัตน์ สปีด  5/13   พาดสนามบิน  ท่าอิฐ เมือง 1      
83 นายเอกสิทธิ์  ธำรงค์ศิริ โปรเน็ตแอนด์เกมส์  131/132   บรมอาสน์ ท่าอิฐ เมือง 1      
84 นายฮั่งจิ้น แซ่ลิ้ม เอ็น.เจ.อินเตอร์เน็ต แอนด์เกมส์ 131/33   บรมอาสน์ ท่าอิฐ เมือง 1      
85 ว่าที่ ร.ต.โอฬารริก คุณรัตน์ ริสเบสดอทคอม 106   เจษฎาบดินทร์ ท่าอิฐ เมือง 1      
86 น.ส.รัชดา  คำจริง สัมฤทธิ์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส 146/110-111   อินใจมี ท่าอิฐ เมือง 1      
87 น.ส.กัลย์ธิชา แก้วรักถา น้ำริดคอมพิวเตอร์  296/2 3   น้ำริด เมือง 1      
88 นางฉลวย  ศรีใจวงศ์ ฉลวย  ศรีใจวงศ์ 148 5   น้ำริด เมือง 1      
89 นางทัศนีย์  คำคลัง ธนวัฒน์ คอมพิวเตอร์  5/1 5   น้ำริด เมือง 1      
90 นางลัดดา  ทาต่อย ตูน แอนด์ ตัง เน็ต 167 1   น้ำริด เมือง 1      
91 นายฤทธิรงค์ รอบรู้ เพล แอน คอมเกมส์ 132/3 5   น้ำริด เมือง 1      
92 นายอรุณ  คำแดง ร้านต้นเตย  96/3 7   น้ำริด เมือง 1      
93 ร.ต.ต.ประสิทธิ์ เลี้ยงเชื้อ น้องไอซ์เกมส์ 267 1   น้ำริด เมือง 1      
94 น.ส.แววดาว  สนแย้ม ดาวอินเตอร์เน็ต 107/2 8   บ้านเกาะ เมือง 1      
95 นางพิศมัย  ทรวงหิรัญ เก็ทเน็ต  19/7 10   บ้านเกาะ เมือง 1      
96 นางศรัญญา  จันทร์เที่ยง แม็กคอมพิวเตอร์  93/47 6   บ้านเกาะ เมือง 1      
97 นายนัฐพันธ์ ฮีบินกุล นัฐพันธ์ 63/26 2   บ้านเกาะ เมือง 1      
98 นายรัตนพล  เอื้ออารีย์ วินนิ่ง 241/1 8   บ้านเกาะ เมือง 1      
99 นางแคทรธิยา  ผูกทรัพย์ บิ๊กบอสอินเตอร์เน็ต 210 6   บ้านเกาะ เมือง 1      
100 น.ส.ปทิตตา เรียนวัฒนา เอ็นพี เกมส์ แอนด์ เน็ต  9/1 7   บ้านด่าน เมือง 1      
101 น.ส.วนิดา   คำสิน แวะเล่นเน็ต 101 12   บ้านด่าน เมือง 1      
102 นางจันทอง  เกิดเจริญ น้องปาล์มอินเตอร์เน็ต  298/5 2   บ้านด่าน เมือง 1      
103 นางจำเนียร  แก้วพินิจ จำเนียร  แก้วพินิจ  133/1 11   บ้านด่าน เมือง 1      
104 นางสังวาลย์  ยืนสี สังวาล  99/2 1   บ้านด่าน เมือง 1      
105 นางสำรวย  บุญปราชัย เค เอ็ม คอมพิวเตอร์ 51 9 เขื่อนสิริกิติ์ บ้านด่าน เมือง 1      
106 นายวินัย เงินแก้ว เฟิร์สอินเตอร์เน็ต 17 1   บ้านด่าน เมือง 1      
107 นายอัทธพร ศรีปาน เอ็ม เอ็ม เน็ต 58 5   บ้านด่าน เมือง 1      
108 น.ส.น้ำฝน  คำหอม เอ็ม แอนด์ เอ็ม 28//1 4   บ้านด่าน เมือง 1      
109 นางอโณทัย  เทพธรณินทรา มีนเกมส์ 158 4   บ้านด่านนาขาม เมือง 1      
110 นายธีระพจน์  ยศสุวรรณ ลัคกี้เกมส์ 311/1 2   บ้านด่านนาขาม เมือง 1      
111 นายฤทธิรงค์ รอบรู้ เกมส์โซน 219 1   บ้านด่านนาขาม เมือง 1      
112 นางฉลอง  จิ๋วปาน ฉลอง 67/1 5   ป่าเซ่า เมือง 1      
113 นางรำพึง  สมบรรจบ รำพึง  สมบรรจบ 70/48 8   ป่าเซ่า เมือง 1      
114 นายพรณรงค์ นกแก้ว เฟรนด์ เกมส์  83/3 3   ป่าเซ่า เมือง 1      
115 นายสานิตย์ เกิดผล เค เน็ต 167/2 3   ป่าเซ่า เมือง 1      
116 นายภุชงค์  ยิ้มแย้ม เครซี่คอม 36/1 2   ป่าเซ่า เมือง 1      
117 นายจักรกฤช แกว่นกสิการณ์ บอลอินเตอร์เน็ต 347 14   ผาจุก เมือง 1      
118 นายภานุศักดิ์  เกียรตินภาพรกุล เอ สนุกเกอร์ 176 5   ผาจุก เมือง 1      
119 นายอานนท์  พลพิพัฒน์ เนียร์ออนไลน์ดอทคอม 154 5   ผาจุก เมือง 1      
120 น.ส.จิรวัฒน์  คุ้มอักษร สไปเดอร์เน็ทแอนด์เกมส์ 185 7   วังกะพี้ เมือง 1      
121 น.ส.พัดนุช อ่อนทอง กุ๊งกิ๊งเกมส์ 267 8   วังกะพี้ เมือง 1      
122 น.ส.สิริรัตน์ เขมรัตน์ตระกูล อาร์ ซี โฮม 109/1 2   วังกะพี้ เมือง 1      
123 น.ส.สุวิชญาน์  มีจันทร์ สุวิชญาน์ 138 5   วังกะพี้ เมือง 1      
124 นางศิวรรจน์  ผูกทรัพย์ ตาล เต้ย เกมส์ 226 6   วังกะพี้ เมือง 1      
125 นายขรรค์ชัย  เอี่ยมละออง ขรรค์ชัย 354/1 6   วังกะพี้ เมือง 1      
126 นายธนาธิป  มุ่งดี น้องเกมเพลย์  28/1   บรมอาสน์ ท่าเสา เมือง 1      
127 นายอาทิตย์  อุ่นเมือง อาทิตย์เกมส์โชว์ 13 4   แสนตอ เมือง 1      
128 นายกิจฆพงษ์ นิยม กิ่งคอมพิวเตอร์ 108 2   หาดกรวด เมือง 1      
129 นางจรรยา   องค์สวัสดิ์ น่ารักคอม 145 3   หาดงิ้ว เมือง 1      
130 นางประทุม  วิมล นางประทุม  วิมล 90 10   หาดงิ้ว เมือง 1      
131 น.ส.ประทุมมา  สานสนธิ ประทุมมาการค้า 80/4 2   คุ้งตะเภา เมือง   1    
132 นายวัลลภ  เรือนสถิตย์ ครัวคุณแป๊ด 188 4   คุ้งตะเภา เมือง   1    
133 นางมณฑา  ปาด้วง อุทยานชาววัง 181 1   งิ้วงาม เมือง   1    
134 นางสวาท  เปลี่ยนทิศ ร้านอาหารเก้าอัมพิรา 204 3   งิ้วงาม เมือง   1    
135 นางณัฐธิดา  บุญไพร  ครัวต้นคูณ 210/8     งิ้วงาม เมือง   1    
136 นางจินตนา  แป้งเงิน ขิงดอง 172 1   งิ้วงาม เมือง   1    
137 น.ส.อุมาพร  วันมา น้องเนย วีซีดี ตลาดนัดบ้านปากฝาง     งิ้วงาม เมือง     1  
138 นางเฉลียว  สิงห์หา เฉลียว ตลาดนัดแม่คำมี 8   งิ้วงาม เมือง     1  
139 นายธีรวัฒน์  วงค์ราช ใบเฟิร์นวีซีดี 3 9   งิ้วงาม เมือง     1  
140 นายธีระวัฒน์  วงค์ราช ร้านใบเฟิร์น วีซีดี 3 9   งิ้วงาม เมือง     1  
141 นางเฉลียว  สิงห์หา เฉลียว ตลาดนัดป่าหว้า  13   ด่านนาขาม เมือง     1  
142 น.ส.สารี  บุญรักษา แด๊ก ตลาดด่านแม่คำมัน     ด่านแม่คำมัน เมือง     1  
143 นายสายลม  หลงมา ครัวสายลม 13/27 4   ท่าเสา เมือง   1    
144 น.ส.กุลทรัพย์  ทับทัน มาดีคาราโอเกะ 2//55   พาดวารี ท่าอิฐ เมือง   1    
145 น.ส.โชติกา  วงษ์ยอด น้องนิคคาราโอเกะ  4/1   บรมอาสน์ ท่าอิฐ เมือง   1    
146 น.ส.ประภัสสร  ทนงจิตร์ ครัวประภัสสร 452/1   ย่านศิลาอาสน์ ท่าอิฐ เมือง   1    
147 น.ส.ปรานอม เพ็ชรวาว บริษัท คลีนคาราโอเกะ จำกัด โลตัส สาขาอุตรดิตถ์  2 ศรีชาววัง ท่าอิฐ เมือง   1    
148 นางดวงตรา เดชอ่อน ร้านน้องหมูจุ่ม 49 คาราโอเกะ 36   ศรีชาววัง ท่าอิฐ เมือง   1    
149 นายอนันต์   ปั้นจันทร์อินทร์ นิตยาคาราโอเกะ  55/19   เจษฎาบดินทร์เหนือ ท่าอิฐ เมือง   1    
150 นางบุญปั๋น   สุวรรณ์ น้องเก๋คาราโอเกะ 1/457   สมานมิตร ท่าอิฐ เมือง   1    
151 นางสารภี  ศรีเพ็ญ ปูเป้คาราโอเกะ ตรงข้ามโรงเรียนสอนศิลปครูโน๊ต   เจษฎาบดินทร์ ท่าอิฐ เมือง   1    
152 นางสุนัดดา  เที่ยงสุวรรณ์ ดวงนัดดาคาราโอเกะ 270   บรมอาสน์ ท่าอิฐ เมือง   1    
153 นายกฤษณะ  คุ้มหน่อแก้ว วาเลนไทน์ เยื้องร้านอาหาร ลุง ส   ศรีชาววัง ท่าอิฐ เมือง   1    
154 นายณเรศ  วงษ์หล้า น้องฟ้ายาดอง 102   สมานมิตร ท่าอิฐ เมือง   1    
155 นายสมเกียรติ  ชลสิทธิกานต์ คณะบุคคลมาซองก์ 126   เจษฎาบดินทร์ ท่าอิฐ เมือง   1    
156 นายสุกรี  เนียมพลางค์ ร้านแบนโจ  86/1     ท่าอิฐ เมือง   1    
157 นายอนันต์  พันธ์เขียน เป๋าตังค์โอเกะ 146/173   อินใจมี ท่าอิฐ เมือง   1    
158 นายอัครชัย  ช้างแก้ว มิวสิค พาเลซ 172 (ฟรายเดย์)   บรมอาสน์ ท่าอิฐ เมือง   1    
159 นางสุธิรา  มณีคันโท ร่มไม้ชายคา 217-219   สุขเกษม ท่าอิฐ เมือง   1    
160 น.ส.เอม อัศว์วิเศษศิวะกุล นิธิทัศน์เอโอเอ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก   ประชานิมิตร ท่าอิฐ เมือง     1  
161 น.ส.เอมอัชนา พูลโพธิ์ คณะบุคคลวีดีโออีซี่ 202/5   บรมอาสน์ ท่าอิฐ เมือง     1  
162 นางเฉลียว  สิงห์หา เฉลียว เทศกาลงานประจำปี     ท่าอิฐ เมือง     1  
163 นางเฉลียว  สิงห์หา เฉลียว ตลาดนัดเทศบาล 3   เกษมราษฎร์ ท่าอิฐ เมือง     1  
164 นางเฉลียว  สิงห์หา เฉลียว ตลาดเทศบาล 5   อินใจมี ท่าอิฐ เมือง     1  
165 นางเฉลียว  สิงห์หา เฉลียว ตลาดคลองโพธิ์     ท่าอิฐ เมือง     1  
166 นางเฉลียว  สิงห์หา เฉลียว ตลาดพระเก่า   พาดวารี ท่าอิฐ เมือง     1  
167 นางเฉลียว  สิงห์หา เฉลียว ตลาดนัดปั๊ม ปตท.   สุขเกษม ท่าอิฐ เมือง     1  
168 นางมยุรี  ตันติอำไพ ร้านฟิวเจอร์ วีซีดี สาขา 2 195   สำราญรื่น ท่าอิฐ เมือง     1  
169 นายโชคชัย  เวสารัชกิจ มาร์  1/34   เจษฎาบดินทร์  ท่าอิฐ เมือง     1  
170 นายธงชาติ  ตันติอำไพ ร้านฟิวเจอร์วีซีดี  61/9   เจษฎาบดินทร์เหนือ ท่าอิฐ เมือง     1  
171 นายธนัฐ  จันทร ซุ้มหนังวีซีดี 9 42/8   ศรีอุตรานอก ท่าอิฐ เมือง     1  
172 นายธนิต  วัจฉละจารุ ธนิต  วัจฉละจารุ ตลาดนัดแม่บุญมา(หลังสถานขนส่ง)   พาดวารี ท่าอิฐ เมือง     1  
173 นายธนิต  วัจฉละจารุ ธนิต  วัจฉละจารุ ตลาดนัดคลองถมจังหวัดอุตรดิตถ์   ศรีชาววัง ท่าอิฐ เมือง     1  
174 นายยงยุทธ  ชัยธชวงศ์ สดใส 178/29-30   สำราญรื่น ท่าอิฐ เมือง     1  
175 นายวิมล  วรวัติสิริพงษ์ ซึทาญา สาขา โลตัสอุตรดิตถ์ โลตัส สาขาอุตรดิตถ์  2 ศรีชาววัง ท่าอิฐ เมือง     1  
176 นายศรชัย  เอี่ยมสนาม ศรชัย  เอี่ยมสนาม  216/3   เกษมราษฎร์ ท่าอิฐ เมือง     1  
177 นายสง่า  วินยางค์กูล มิวสิค วีซีดี ตลาดเทศบาล 1     ท่าอิฐ เมือง     1  
178 นายวิศาล  เลาแก้วหนู                (นายภูวนาท ยุวบุตร) เลปโส้สเตชั่น 172   บรมอาสน์ ท่าอิฐ เมือง     1  
179 นางเฉลียว  สิงห์หา เฉลียว ตลาดนัดน้ำริด 3   น้ำริด เมือง     1  
180 นายบุญรอด  แก้วเปี้ย น้อยก้อยวีซีดี 175/1 2   น้ำริด เมือง     1  
181 น.ส.วิลาวรรณ  ขวัญมุข เอ็ม แอนด์ ที วีซีดี 107/3 8   บ้านเกาะ เมือง     1  
182 นางเฉลียว  สิงห์หา เฉลียว ตลาดนัดคลองถม  5   บ้านเกาะ เมือง     1  
183 นายอนันต์  ยันตะเสรี ลุงพุดวีซีดี 91/2 12   บ้านด่าน เมือง     1  
184 นายจำปี  จันทร์มี จำปี  จันทร์มี ตลาดนัดโรงเรียนชุมชนบ้านด่านวิทยา     บ้านด่านนาขาม เมือง     1  
185 นายวิทยะ   ซุยเหลียน น้ำริด วี ซี ดี ตลาดนัดโรงเรียนชุมชนบ้านด่านวิทยา     บ้านด่านนาขาม เมือง     1  
186 นายวิทยะ   ซุยเหลียน น้ำริด วี ซี ดี ตลาดนัดบ้านไฮ่ฮ้า     บ้านด่านนาขาม เมือง     1  
187 นางจรีญา  ขุมหิรัญ ทูเกทเตอร์ 2  9/11 3   ป่าเซ่า เมือง     1  
188 นางสุจินต์  ตันติเสรี คุณเจี๊ยบ 343 1   ผาจุก เมือง   1    
189 นายมิตร  ปานแก้ว วังยางคาราโอเกะ 349/4 14   ผาจุก เมือง   1    
190 นางสุมิตตรา  ใจจะดี เรณู วีซีดี 77 7   ผาจุก เมือง     1  
191 นางกฤษณา  ล้วนแก้ว วังกะพี้วีซีดี แอนด์ ดีวีดี 315/1 4   วังกะพี้ เมือง     1  
192 นางเบญจมาศ  ทับอุ่น เบญจมาศ  ทับอุ่น ตลาดนัดวังโปร่ง 8   วังกะพี้ เมือง     1  
193 น.ส.สารี  บุญรักษา แด๊ก ตลาดนัดปั๊มนิยม  3   หาดกรวด เมือง     1  
194 น.ส.เพชรดา  เงินน้อย ผุสดิอินเตอร์เน็ต 196 6   หาดงิ้ว เมือง     1  
195 นายวีริยะ  สิงห์ดา วิริยะ สิงห์ดา 260/1 5   ท่าเสา เมือง 1      
196 นางกุหลาบ  น้อยจู โรสอินเตอร์เน็ต 59 10   งิ้วงาม เมือง 1      
197 น.ส.วรรณภา  รุ่งทอง เรดสตาร์อินเตอร์เน็ต 170 6   หาดกรวด เมือง 1      
198 นางพัชราภรณ์  พูลบุญ ร้านเก้า VCD 34/3 9 อุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์ งิ้วงาม เมือง     1  
199 นายสมศักดิ์  ดังก้อง SK NET 159/1 5   ผาจุก เมือง 1      
200 นายภาคภูมิ   เพชรเดช แซมมี่เกมส์ 31 6   นาอิน พิชัย 1      
201 น.ส.อุบลรัตน์  ยิ้มเพชร อุบลรัตน์  ยิ้มเพชร 139/1 8   วังกะพี้ เมือง 1      
202 นางเอื้อพรรณ  เหลี่ยมสมบัติ นอนเล่นเน็ต 96   แปดวา ท่าอิฐ เมือง 1      
203 นายภาคภูมิ   บัวผ่อง บ้านชาลี 200 3   ท่าเสา เมือง   1    
204 น.ส.สุรินทร์  บัญรักษา สุรินทร์  บัญรักษา         เมือง     1  
205 นางดวงพร  ณรงค์เปลี่ยน น้องเนยอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ 21//4 2   คุ้งตะเภา เมือง 1      
206 นายอนุชา   ภู่ดัด บ้านหม้อเกมส์เน็ต 97//2 2   บ้านหม้อ พิชัย 1      
207 นายวัลลภ  เทียบทับ แอลเคเอ็มเน็ท 3 9   งิ้วงาม เมือง 1      
208 นางศดานันท์  ศรีวิชัย นางศดานันท์  ศรีวิชัย หน้าปั๊ม ปตท.เก่า   สุขเกษม ท่าอิฐ เมือง     1  
209 นางศดานันท์  ศรีวิชัย นางศดานันท์  ศรีวิชัย ตลาดนัดแม่บุญมา     ท่าอิฐ เมือง     1  
210 นางศดานันท์  ศรีวิชัย นางศดานันท์  ศรีวิชัย ปั๊มเชลล์เก่า     ท่าอิฐ เมือง     1  
211 นางศดานันท์  ศรีวิชัย นางศดานันท์  ศรีวิชัย ตลาดนัดคลองถม     บ้านเกาะ เมือง     1  
212 นางศดานันท์  ศรีวิชัย นางศดานันท์  ศรีวิชัย ตลาดคลองโพธิ์     ท่าอิฐ เมือง     1  
213 นายสมชาย  พึ่งสุข นายสมชาย  พึ่งสุข ตลาดนัดคลองถม     บ้านเกาะ เมือง     1  
214 นายสมชาย  พึ่งสุข นายสมชาย  พึ่งสุข ตลาดนัดแม่บุญมา     ท่าอิฐ เมือง     1  
215 น.ส.รัญธริมา  ไตรพจน์ ซินอินเตอร์เน็ต 9//4 8   คุ้งตะเภา เมือง 1      
216 นายธวัชชัย  ยาตรา มดส้ม 2//1   เจษฎาบดินทร์ ท่าอิฐ เมือง     1  
217 น.ส.สุวิมล  บุญอินเขียว สุวิมล 36   ศรีชาววัง ท่าอิฐ เมือง   1    
218 นายพิษณุ  อิ่มเอิบ นายพิษณุ  อิ่มเอิบ     195 ฤดีเปรม เมือง       1
                       
รวม 141 27 49 1
รวมทุกประเภท 218