อำนาจหน้าที่

                   อํานาจหน้าที่ของ สถานีตํารวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ ตาม พรบ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

1.ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีพระรัช ทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนรักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญของ
ทางราชการและของต่างประเทศ

2.รักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสําคัญ ประชาชน และการให้บริการช่วยเหลือประชาชน

3.ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา

4.ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด ทางอาญา

5.ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

6.ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

7.ดําเนินการเกี่ ยวกับการจราจร

8.ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย

9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 ที่มา : พรบ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
  • พ.ร.บ.จราจรทางบก
  •  พ.ศ.2522
  • คำสั่ง ตร. 537/2555
  • คำสั่ง ตร. 538/2555
  • คำสั่ง ตร. 419/2556
  • ประมวลกฏหมายพิจารณาความอาญา
  • ประมวลกฏหมายอาญา