ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผกก.

พ.ต.อ. สมเกษม จารักษ์

ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์

รอง ผกก.

พ.ต.ท. เวช เทียบน้ำอ่าง

รอง ผกก.สอบสวน สภ.เมืองอุตรดิตถ์

พ.ต.ท. พรวน คร้ามสมอ

รอง ผกก.สอบสวน สภ.เมืองอุตรดิตถ์

พ.ต.ท. ราชัญ ลำใย

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์

พ.ต.ท. เอกพงศ์ ปริษาวงศ์

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอุตรดิตถ์

พ.ต.ท. สุชาติ ขวัญใจ

รอง ผกก.จร.สภ.เมืองอุตรดิตถ์

สว.

พ.ต.ท. รัชตะ สร้อยแก้ว

สว.(สอบสวน)สภ.เมืองอุตรดิตถ์

พ.ต.ท. พีรพล จำนงค์จิตร

สว.(สอบสวน)สภ.เมืองอุตรดิตถ์

พ.ต.ท. จกฤษ สมบัติศิริ

สว.(สอบสวน)สภ.เมืองอุตรดิตถ์

พ.ต.ท. วีระศักดิ์ ประพันธ์วิทย์

สว.สส.สภ.เมืองอุตรดิตถ์

พ.ต.ต. ประธาน เล็กคำ

สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์

พ.ต.ต. สัณฐิฎิยศ ทองก้อน

สว.จร.สภ.เมืองอุตรดิตถ์

พ.ต.ต.หญิง เยาวนี ชนบท

สว.อก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์