ประวัติความเป็นมาของ สภ.เมืองอุตรดิตถ์

ตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ตลอดจน ความมั่นคง ในราชอาณาจักร อำนวยความยุติธรรม ให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  อย่างมีมาตรฐาน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อองค์กร และประชาชน

สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ตั้งขึ้นมาครั้งแรกเมื่อปี 2486 เป็นอาคารไม้ตั้งอยู่ติดกับถนนเจริญชาติโดยมีรายนามผู้บริหาร  สถานีตำรวจเริ่มแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองร้อย

1. ร.ต.อ.เอม    บุษปะวรรนะ 2486 – 2489

2. ร.ต.อ.พุ่ม    เรืองวุฒิ 2489 – 2490

3. ร.ต.อ.เทพ  สุภมิต 2490 – 2494

4. ร.ต.อ.โกศล    ธีระสิงห์ 2494 – 2495

5. พ.ต.ต.ขุนชงัด    ระวังเหตุ 2495 – 2496

6. ร.ต.อ.พยัคฆ์    หาญยุทธกร 2496 – 2497

7. ร.ต.อ.เอิบ    กาญจนเพชร 2497 – 2499

8. ร.ต.อ.เทียบ    ชูจุ้ย 26 ต.ค. 2499 – 10 ต.ค. 2501

9. ร.ต.อ.ชัยพร    วิชัยธนพัฒน์ 1 ก.ย.2501 – 8 เม.ย. 2507

10. ร.ต.อ.สุขุม    เอี่ยมเจริญ 8 เม.ย. 2507 – 1 ก.ย. 2510

11. พ.ต.ต.สลับ    อนุฤทธิ์ 28 ก.ย. 2510 – 19 พ.ค. 2512

12. ร.ต.อ.พิชัย    วงค์สุนทร 1 พ.ค. 2512 – 5 ก.พ. 2514

13. พ.ต.ต.สัมพันธ์   รัตนสมัย 12 ก.พ. 2514 – 17 มิ.ย. 2514

14. พ.ต.ต.พิพัฒน์    วัฒน 26 มิ.ย. 2514 – 4 พ.ย. 2515

15. พ.ต.ต.ทรงพล    แว่นแก้ว 4 พ.ย. 2515 – 12 ต.ค. 2517

16. ร.ต.อ.สมนึก    สมัครไทย 9 ต.ค. 2517 – 2 พ.ย. 2518

ผู้ดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่

1. พ.ต.ต.โชติพงศ์    เศรษฐพันธ์ 1 พ.ย. 2518 – 11 ธ.ค. 2520

2. พ.ต.ต.สุรศักดิ์    สายสุจริต 4 ธ.ค. 2520 – 31 พ.ค. 2523

3. พ.ต.ต.สุธี    ศัลยพงษ์ 31 พ.ค. 2523 – 13 ต.ค. 2523

4. พ.ต.ท.นิยม    กลั่นกลิ่นหอม 13 ต.ค. 2523 – 24 ต.ค. 2525

5. พ.ต.ท.ธีรจิตร์    อุตมะ 25 ต.ค. 2525 – 18 ต.ค. 2526

6. พ.ต.ต.ประสาร    ธีรพงษ์ 31 ต.ค. 2526 – 16 ต.ค. 2527

7. พ.ต.ต.วีระ    ธิมามนตรี 19 ต.ค. 2527 – 17 ต.ค. 2529

8. พ.ต.ท.บุญรัตน์    กล่อมการ 20 ต.ค. 2529 – 16 พ.ย. 2531

9. พ.ต.ท.กิตติ    คเชทร์ทอง 17 พ.ค. 2531 – 30 ก.ย. 2534

10. พ.ต.ท.ณรงค์    มั่นเมือง 1 ต.ค. 2534 – 22 ม.ค. 2537

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ

1. พ.ต.อ.ประชา    เอกวรรณัง 23 ม.ค. 2537 – 28 ก.พ. 2538

2. พ.ต.อ.ยงยุทธ    ฮงประยูร 1 มี.ค. 2538 – 16 ต.ค. 2538

3. พ.ต.อ.กิตติ    คเชทร์ทอง 16 ต.ค. 2538 – 10 ก.พ. 2541

4. พ.ต.อ.สถิตย์    ต้นสงวน 1 ก.พ. 2541 – 30 เม.ย. 2542

5. พ.ต.อ.รังสรรค์    คชไกร 1 พ.ค. 2542 – 18 ธ.ค. 2546

6. พ.ต.อ.ยุทธมนตรี    สิทธิมาลิก 19 ธ.ค. 2546 – 1 พ.ย. 2550

7. พ.ต.อ.สมพงษ์    เรืองประไพ 2 พ.ย. 2550 – 20 พ.ย.2551

8. พ.ต.อ.นิคม    เอี่ยมสำอางค์ 21 พ.ย. 2551 – 31 มี.ค.2555

9  พ.ต.อ.กวี   พิมพ์ปรีชา 1 เม.ย.2555  –  15 ม.ค.2558

10 พ.ต.อ.ดิษยเดช  พัชรภูวดล  16 ม.ค.2558 – 16 ธ.ค. 2562

11 พ.ต.อ.นนทวร สีอินทร์ 16 ธ.ค. 2562 – 31 ม.ค.63

12 พ.ต.อ.สมเกษม จารักษ์ 1 ธ.ค. 2564 – ปัจจุบัน